ЛЕКЦ4

ЛЕКЦ5

ЛЕКЦ6

CSS

www.w3schools.com

 

Advertisements

http://www.mooc.edu.mn/Content/lessons/elesson/KTMC_D.ES701/index/lecture/signals.htm

СИ ПРОГРАММЫН БҮТЭЦ
Си программын бүтцийг агуулгаар нь дараах 5 бүлэг хэсэгт хувааж үзнэ.
1. Холболтын хэсэг
2. Тогтмолуудыг зарлах хэсэг
3. Хувьсагчийг зарлах хэсэг
4. Функцүүдийг зарлах хэсэг

1.Холболтын хэсэг
Программд стандарт функц процедур холбох шаардлага тулгардаг бөгөөд холболтыг #include түлхүүр үгийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ.
Бичигдэх хэлбэрт : #include <Файлын нэр> эсвэл
#include “Файлын нэр”
Файлын нэр нь тухайн функцуудыг агуулах .h өргөтгөлтэй файлын нэр байна. Эдгээр файлууд c:\tc\include санд байрлана.

Хувьсагчийг зарлах хэсэг
Программд хэрэглэгдэх глобаль хувьсагчдыг энд зарлана.
Бичих хэлбэр : <Хувьсагчийн төрөл> <Хувьсагчийн нэр>;

Жишээ : int i,j;
char c;

Функцүүдийг зарлах хэсэг
Энд хэрэглэгчийн тодорхойлсон функц , процедуруудыг (дэд программ) байрлуулна. Дэд программ нь өөрийн гэсэн нэртэй ба үндсэн программын хаанаас нь ч нэрээр нь дуудаж хэрэглэж болдог.
Функцын нэр(параметрүүд)
{ <Хувьсагчдыг зарлах хэсэг> 􀃆 Локаль хувьсагч
<Функцийн бие>
}

Аливаа материал, бодис бүхэн цахилгаан гүйдлийг ямар нэгэн хэмжээгээр дамжиулдаг. Харин металл нь бусал материалаас харьцангуй сайн дамжиулдаг. Харин металл утсан дотуур гүйж байгаа гйүдэл гэж юу вэ?  Тэгвэл энэ нь ус дамжиулах хоолой дотуур ус гүйж байгаа шиг нэг зүгт урсаж байгаа сөрөг цэнэгтэй электронууд юм.

лекц татах-1

Лекц татах-2